Biverkningar eller inbillning?

Vid mitt senaste besök på Sahlgrenska så blev jag uppmuntrad av ansvarig läkare att inte känna efter så mycket. Och han hade till mångt och mycket rätt. Mitt liv blir inte lättare av jag oroar mig. Jag tycker att det är svårt att avgöra  vilka symtom som jag skall ta på allvar  och rådfråga läkare om  och vilka jag skall ignorera. Jag känner mig ofta besvärlig när jag  pratar om min oro för symtom med  min sambo, läkare,vårdpersonal och vänner. Ingen vill vara den där personen som bara pratar om sjukdomar och räds saker som inte har inträffat. Att prata om sina rädslor är väldigt utelämnande, man blottar sina svaga sidor med risken att bli avisad  eller missförstådd.  

 Samtidigt så har jag inte råd att vara efterklok. Det är när allt kommer omkring trots allt jag som får leva med konsekvenserna och indirekt mina anhöriga. Jag får påminna mig varje dag  om att allt jag upplever som avvikande inte behöver vara psykosomatiskt. Jag är väl medvetem om att den mentala aspekten  av min rehabilitering är väldigt viktig att få hjälp med därav min KBT-terapi som jag skall börja med nästa vecka. Även om det inte syns utanpå  så är min kropp fortfarande svårt medtagen av det akuta insjuknandet och av alla mediciner som jag fått  och fortfarande får. För att ge  ett perspektiv på hur svårt det kan vara att hålla isär inbillning från faktiskt realitet så tänkte jag lista upp biverkningar med olika sannolikhetsgrad från 5 av 10 mediciner som jag tar:           

  

 • infektioner i blodet (blodförgiftning), lunginflammation, bältros, förkylning, luftrörsinfektion, svampinfektioner, infektioner av okänt ursprung, bihåleinflammation, hepatit B
 • lågt antal röda blodkroppar i blodet (blodbrist, anemi), lågt antal av alla blodkroppar
 • allergiska reaktioner (överkänslighet)
 • förhöjt blodsocker, viktminskning, svullnad av ansiktet och av kroppen, höga nivåer av enzymet LDH i blodet, minskad mängd kalcium i blodet
 • onormala känselförnimmelser såsom domningar, stickningar, brännande känsla, krypningar i huden, nedsatt känsel
 • rastlöshet, sömnlöshet
 • rodnad i ansiktet och på andra områden av huden som en konsekvens av utvidgade blodkärl
 • yrsel, oro
 • ökad produktion av tårar och tårsekret, ögoninflammation (bindhinneinflammation)
 • ringande ljud i öronen, smärta i öronen
 • hjärtsjukdomar såsom hjärtinfarkt, oregelbunden eller onormalt hög hjärtrytm
 • högt eller lågt blodtryck (lågt blodtryck, speciellt vid resning till stående)
 • spänning av musklerna i luftvägarna vilket ger upphov till väsande andning (bronkospasm), inflammation, irritation i lungorna, halsen eller bihålor, andfåddhet, rinnande näsa
 • kräkning, diarré, buksmärta, irritation eller sår i hals och mun, sväljsvårigheter, förstoppning, matsmältningsbesvär
 • ätstörningar: minskad aptit vilket leder till viktminskning
 • nässelfeber, ökad svettning, nattsvettningar
 • symtom i muskler såsom spända muskler, led- eller muskelvärk, rygg- och nackvärk
 • allmänna obehagssymtom eller obehags- eller trötthetskänsla, skakning, influensasymtom
 • försämring av flera organ.
 • koagulationsrubbningar i blodet, minskning av produktionen av röda blodkroppar och ökad nedbrytning av röda blodkroppar (aplastisk hemolytisk anemi), svullna eller förstorade lymfkörtlar
 • nedstämdhet och avsaknad av intresse för vanliga aktiviteter, nervositet
 • smakförändring
 • hjärtsjukdomar såsom minskad hjärtfrekvens eller bröstsmärta (kärlkramp)
 • astma, för lite syre som når kroppens organ
 • svullen buk.
 • tillfällig ökning av olika typer av antikroppar i blodet (immunoglobuliner – IgM), kemiska störningar i blodet orsakade av nedbrytningen av döende cancerceller
 • nervskador i armar och ben, ansiktsförlamning
 • hjärtsvikt
 • inflammerade blodkärl, inklusive sådana som kan ge hudsymtom
 • andningssvikt
 • skada på tarmväggen (perforering)
 • svåra tillstånd med hudblåsor som kan vara livshotande. Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor, såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma.
 • njursvikt
 • svår synnedsättning.
 • fördröjd minskning av vita blodkroppar
 • minskning av blodplättar strax efter infusionen – kan vara övergående men kan i sällsynta fall vara dödlig
 • hörselnedsättning, förlust av andra sinnen
 • Vätskeansamling
 • Högt blodtryck
 • Påverkan på binjurebarkens hormonutsöndring
 • Hudförtunning
 • Försämrad sårläkning
 • Rubbning i saltbalansen såsom för hög natriumhalt eller för låg kaliumhalt
 • För hög sockerhalt i blod och urin
 • Benskörhet
 • Muskelförtvining
 • Grön starr
 • Grå starr
 • Ökad benägenhet för blodpropp
 • Vid höga doser aktivering av psykisk rubbning
 • Godartad tryckökning i skallen
 • Benröta
 • Senbristning
 • Depression
 • Mani
 • Nedsatt benmärgsfunktion, vilket kan leda till brist på vita blodkroppar (infektionskänslighet), blodplättar (blödningsrisk) och blodbrist
 • Inflammation i ögats bindehinna
 • Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, buksmärta
 • Hudutslag bland annat nässelutslag
 • Leverpåverkan
 • Håravfall
 • Inflammation i urinblåsan med blod i urinen
 • Allvarlig överkänslighetsreaktion (anafylaktisk chock)
 • Tumörsjukdom/cancersjukdom orsakad av behandlingen
 • Minskad salthalt i blodet
 • Vätskeansamling
 • Aptitlöshet och avmagring
 • Yrsel
 • Dimsyn
 • Hjärtpåverka
 • Bindvävsförändringar i lungor
 • Snuva
 • Inflammation och sår i slemhinnor
 • Inflammation i bukspottkörteln
 • Blödningar och inflammation i mag-tarmkanalen
 • Hud- och nagelförändringar
 • Förändringar i njure, urinledare och urinblåsa
 • Frånvaro/minskning av spermier i sädesvätskan
 • Huvudvärk
 • Feber
 • Lokala reaktioner vid injektionsstället (svullnad, rodnad, sår)
 • Kraftig slemhinne- och hudinflammation med hög feber (Stevens-Johnsons syndrom) och svåra hudreaktioner med hudavlossning (toxisk epidermal nekrolys)
 • Lunginflammation, blodförgiftning
 • Snabbt sönderfall av tumörceller
 • Okontrollerad blodlevring (DIC)
 • Hemolytiskt uremiskt syndrom (sammansatt symtombild med bl.a anemi, prickformiga blödningar i huden och ibland akut njursvikt.)
 • Nedsatt immunförsvar
 • Vatten förgiftning (t ex förvirring, huvudvärk, yrsel)
 • Blodsockerförändringar
 • Förvirring
 • Hjärnpåverkan, kramper, nervpåverkan (lukt-och smakförändringar)
 • Nedsatt syn, ökat tårflöde
 • Öronringningar, dövhet
 • Hjärtrytmrubbningar
 • Hjärtsvikt
 • Hjärtinfarkt, kärlkramp (bröstsmärta)
 • Blodpropp i kärl och lungorna
 • Blodtrycksförändringar
 • Akut andnödssyndrom (ARDS)
 • Lungpåverkan med t ex. andnöd, hosta, och syrebrist
 • Kramp i luftrören
 • Nästäppa, nysning
 • Inflammation i öronspottskörteln
 • Stopp i gallvägarna
 • Gulsot
 • Vätska i buken
 • Muskelsönderfall, muskelkramper
 • Ökad svettning (hyperhidros)
 • Allvarliga hudförändringar (sklerodermi)
 • Muskel- och ledsmärta
 • Nedsatt njurfunktion inklusive njursvikt
 • Blåskatarr, blåssammandragning (kontraktur)
 • Stora urinmängder (diabetes insipidus)
 • Blödning i urinvägarna inklusive blödande urinvägsinfektion
 • Oförmåga att få barn (infertilitet)
 • Kraftlöshet, trötthet, svaghetskänsl
 • Influensaliknande sjukdom, smärta, frossa
 • Förändringar i blodprovsresultat
 • Ökad aptit och ökad vikt
 • Dåsighet eller sömnighet
 • Huvudvärk
 • Muntorrhet
 • Utmattning
 • Yrsel
 • Skakningar eller darrningar
 • Illamående
 • Diarré
 • Kräkningar
 • Hudutslag eller eksem (exantem)
 • Smärta i leder (artralgi) eller muskler (myalgi)
 • Ryggont
 • Känsla av yrsel eller svimning när du reser dig upp plötsligt (ortostatisk hypotension)
 • Svullnad (framför allt anklar och fötter) som beror på vätskeansamling (ödem)
 • Trötthet
 • Livliga drömmar
 • Förvirring
 • Oroskänslor
 • Sömnproblem
 • Känsla av upprymdhet eller att känna sig ”hög” (mani).
 • Onormal känsla i huden, t.ex. brännande, stickande, kittlande eller pirrande (parastesi)
 • Myrkrypningar
 • Svimning (synkope)
 • Känsla av domningar i munnen (oral hypestesi)
 • Lågt blodtryck
 • Mardrömmar
 • Känsla av upprördhet
 • Hallucinationer
 • Gulfärgning av ögonvitorna eller huden; det kan vara tecken på en störning i leverfunktionen (gulsot).
 • Muskelryckningar eller sammandragningar (myoklonus)
 • Aggression
 • Infammation i bukspottkörteln
 • Muntorrhet, bitter/metallisk smak i munnen (ofta övergående). Dåsighet, som är beroende av dosens storlek.
 • Huvudvärk, mardrömmar, illamående, oro, yrsel. Sömngång, ångest, aggressivitet, opassande beteende som eventuellt är associerat med minnesluckor, förvirring, irritation, koncentrationssvårigheter, minnesluckor, hallucinationer. Magbesvär (dyspepsi). Hudutslag, klåda, nässelfeber. Påverkan på leverenzymer.
 • Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)
 • Yrsel, huvudvärk
 • Illamående, muntorrhet
 • Svettningar (inklusive nattsvettningar)
 • Sänkt aptit
 • Förvirring, känsla av att vara utanför sin egen kropp, uteblivna orgasmer, minskad sexuell lust, nervositet, sömnsvårigheter, onormala drömmar
 • Dåsighet, darrningar, myrkrypningar, ökad muskelspänning
 • Synrubbningar med dimsyn, vidgade pupiller, oförmåga att automatiskt ändra fokus mellan objekt nära och långt från ögat
 • Ringningar i öronen (tinnitus)
 • Hjärtklappning
 • Höjt blodtryck, vallningar
 • Gäspningar
 • Kräkningar, förstoppning, diarré
 • Tätare urinträngningar, svårigheter att urinera
 • Onormal utlösning/orgasm (hos män), erektionsproblem (impotens)
 • Svaghet (asteni), trötthet, frossa
 • Ökade kolesterolnivåe
 • Hallucinationer, overklighetskänslor, upphetsning, onormala orgasmer (hos kvinnor), brist på känslor, onormal upprymdhet, tandgnissling
 • Känsla av rastlöshet eller oförmåga att sitta eller stå stilla, svimning, ofrivilliga muskelrörelser, försämrad koordinationsförmåga och balans, förändrade smakupplevelse
 • Snabba hjärtslag, yrsel (särskilt när man ställer sig upp för snabbt)
 • Andfåddhet
 • Blodiga kräkningar, svart tjärliknande avföring eller blod i avföringen, vilket kan vara tecken på inre blödningar, allmän svullnad, framför allt i ansikte, mun, tunga, halsområde eller händer och fötter och/eller kliande utslag (nässelutslag) kan förekomma. Känslighet för solljus, blåmärken, hudutslag, onormalt håravfall
 • Oförmåga att urinera
 • Viktuppgång, viktnedgång
 • Oförmåga att kontrollera urinerandet
 • Överaktivitet, snabba tankegångar, minskat sömnbehov (mani)
 • Minskat antal blodplättar, vilket ger en ökad risk för blåmärken eller blödningar, blodsjukdomar som kan leda till ökad infektionsrisk
 • Svullnad i ansikte eller tunga, andfåddhet eller andningssvårigheter, ofta i kombination med hudutslag (detta kan vara en svår allergisk reaktion)
 • Överdrivet vattenintag (SIADH
 • Sänkta natriumnivåer i blodet
 • Suicidala tankar och suicidalt beteende. Fall av suicidala tankar och suicidala beteendenDesorientering och förvirring, ofta i kombination med hallucinationer (delirium), aggression
 • Hög kroppstemperatur med stela muskler, förvirring eller upphetsning, svettningar eller att man upplever ryckiga muskelrörelser som inte går att kontrollera kan vara symtom på ett allvarligt tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom; euforiska känslor, dåsighet, ihållande snabba ögonrörelser, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, svettningar eller stela muskler är symtom på serotonergt syndrom; stelhet i musklerna, spasmer i musklerna och ofrivilliga muskelrörelse
 • Svåra ögonsmärtor och försämrad syn eller dimsyn
 • Svindel
 • Sänkt blodtryck, onormala, snabba eller oregelbundna hjärtslag, vilket kan leda till svimning, oväntade blödningar i t.ex. tandköttet, blod i urin eller uppkastningar, eller förekomst av oväntade blåmärken eller trasiga blodkärl (trasiga vener)
 • Hosta, väsande andning, andfåddhet och hög kroppstemperatur, vilka är symtom på inflammation i lungorna associerat med ett ökat antal vita blodkroppar (pulmonell eosinofili)
 • Svåra mag- eller ryggsmärtor (vilket kan tyda på allvarliga problem i tarmarna, levern eller bukspottkörteln)
 • Klåda, gulfärgad hud eller gulfärgade ögon, mörk urin eller influensaliknande symtom, vilka är symtom på inflammation i levern (hepatit), mindre förändringar av leverenzymnivåerna i blodet
 • Hudutslag som kan leda till svåra blåsor och flagning, klåda, milt hudutslag
 • Oförklarlig smärta, ömhet eller svaghet i musklerna (rabdomyloys)

Till denna lista tillkommer eventuella symtom från min grundsjukdom som just nu tack och lov är inaktiv. 

Även om listan över biverkningar kan verka skrämmande så är jag glad att jag har fått dessa mediciner. Jag lever och andas! Vad mer kan jag begära? 

Trevlig torsdag! 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s